Barnvagnstips

Här är ett urval av de van­li­gaste frå­gorna vi får angående barn­vagnar. Har du fler frå­gor är du alltid välkom­men att kon­takta oss så skall vi försöka ge dig svar.


Vilken vagn är bäst?
Frå­gan är egentli­gen — vilken vagn är bäst för dig. Det är dina/era egna pri­or­i­teringar du måste fun­dera igenom. Vad är vik­ti­gast? Att vagnen är lätt att lyfta in i bilen, att den går att köra i snö och ter­räng, att den går in i hissen, att den är lätt att resa med, att den inte kostar för mycket och så vidare. Ingen vagn upp­fyller alla kri­terier så du måste bestämma dig för vad som är vik­ti­gast för dig. Får du råd av andra så var säker på att deras kri­terier är samma som dina/era, annars blir det lätt fel. Den lätta, smidiga vagnen som en familj är top­pen­nöjd med kan vara helt fel för en annan friluftsin­tresserad familj. 

 

Lift eller lig­gkorg?
På många vagnar (inte alla) kan man välja mel­lan en lig­gdel med suf­flett eller en lift (hård– eller mjuk­lift) som läggs i sittde­len. Vad som är bäst är helt en fråga om tycke och smak. Många tycker att lig­gdelen är mer ombonad och rymlig, och i lig­gdelen finns oftast en rik­tig madrass och man kan smidigt bädda med lakan. Liften är och andra sidan väldigt prak­tisk. Den väger i regel min­dre och kan lättare lyf­tas ur med sovande barn i.


Är travel sys­tem nöd­vändigt?
Fler­talet vagnar kan kom­plet­teras med en adapter så att babysky­d­det kan klickas fast på vagnen, ett så kallat travel sys­tem. Oftast krävs endast en adapter och att man väl­jer ett babyskydd som är kom­pat­i­belt med vagns­mod­ellen. I och med att de flesta idag köper en bas till sitt babysky­d­d så blir det väldigt enkelt att lyf­ta babyskyddet i och ur bilen med bar­net i. Travel sys­tem är abso­lut inte nöd­vändigt men många tycker att det är väldigt smidigt att kunna klicka på babysky­d­det på vagnen och lämna den skrym­mande lig­gdelen hemma.


Vilka vagnar är säkrast?
Vi säl­jer endast vagnar från ledande tillverkare där vi vet att både säk­er­heten, funk­tio­nen och ser­vi­cen vid eventuella fel fungerar. Alla vagnar du hit­tar hos oss är självk­lart god­kända enligt Europeiska barn­vagns­stan­dar­den EN 1888 (titta inte ens på en vagn som inte är märkt syn­ligt med märknin­gen EN1888). Sedan gäller som alltid att du som kon­sument använ­der vagnen på ett säk­ert sätt genom att exem­pelvis använda hissen i stäl­let för rull­trap­pan, att du ställer in säk­er­hets­se­lar rätt och att du ser till din vagn regel­bun­det vad gäller brom­sar, hjul, hand­tag mm.


Måste bar­net sitta bakåtvänt?
På fler­talet vagnar kan bar­net sitta både framåt och bakåtvänt. Det finns också under­sökningar (från bland annat dr Susanne Zeedyk som ofta ref­er­eras) som visar att det är vik­tigt att fram­för allt för små barn kan inter­agera med föräldern i barn­vagnen och undvika allt för många syn­in­tryck, och där­för bör sitta bakåtvänt så länge som möjligt. Självk­lart beror det också på hur man använ­der vagnen. Det är skill­nad på att sitta framåtvänt en skogsprom­e­nad jäm­fört med att gå i ett shop­ping­cen­ter en lördag.