Bilstolstips

Här är ett urval av de van­li­gaste frå­gorna vi får angående barn-i-bil. Har du fler frå­gor är du alltid välkom­men att kon­takta oss så skall vi försöka ge dig svar.

Vilken stol är säkrast?
Näs­tan alla föräl­drar letar efter det säkraste babysky­d­det (första bilbarnstolen) eller bil­barn­stolen. Vi får in många som läst något test på nätet som har över­ty­gat dem om att någon viss stol är säkrare än alla andra. I sak är det dock så att de mod­erna bakåtvända sto­larna är alla så bra i krock­prov och test att det är meningslöst att påstå att ena eller andra mod­ellen är säkrare.

Vill du vara säker på att få en stol som har extra bra provre­sul­tat, så kan du se till att stolen har Plus­testetikett från NTF. NTF:s prov sker i högre hastigheter än det som gäller i god­kän­nan­det, och sto­lar som har Plus­test finns från många fab­rikan­ter numera. Man kan också säga så här: Ett barn som fär­das i bakåtvänd stol, oavsett ålder och skick, sit­ter kanske fem gånger säkrare än ett barn som sit­ter i de bästa och nyaste framåtvända bil­barn­sto­larna. Det väsentliga, ur sky­ddssyn­punkt, är att bar­net sit­ter bakåtvänt. Helst upp till 5 år.


Hur länge kan barnet sitta i babyskyddet?
Många har hört att det är farligt för barn att vis­tas län­gre tid i babyskydd, ibland kan man läsa att bar­net inte får utsät­tas för mer än 20 minuter åt gån­gen. Det finns inget sak­ligt stöd för denna upp­fat­tning. Statens Väg och Trans­port­forskn­ingsin­sti­tut (VTI) har gått igenom all forskn­ing i området. Barn tål att åka län­gre sträckor, även som nyfödda.

Det kor­rekta rådet är att åka, men se till att barn ras­tas för mat och blöjbyten och ge akt på om bar­net bör­jar se obekvämt ut. Likaså är det bra att inte låta bar­net sitta allt­för länge, eller ligga på rygg, hemma. Små barn behöver ligga på magen och öva rygg– och nack­musku­latur. Det står 13 kilo som max vikt och denna vikt skall inte över­skri­das, barnets huvud får max ligga i höjd med stolens övre kant. Däre­mot kan man byta upp till bil­barn­stol där barnet kan sitta län­gre stun­der utan stöd och bil­barn­stolens vik­t­gränser upp­fylls (ofta 9 – 25 kg).


Vad gör jag när barnet inte vill sitta i babyskyddet?
Kon­trollera att babysky­d­dets bäl­ten är rätt inställda så att de inte stra­mar och att bar­net sit­ter rätt i babysky­d­det. Dock viktigt att tänka på att internbältet inte är för löst åtdraget vilket är lätt hänt med tjocka vinterkläder. En del babyskydd har kud­dar och nack­stöd som skall tas bort allt efter­som bar­net växer. Görs inte detta kan babysky­d­det bli trångt och obekvämt. Barn som är kring halvåret ogillar ofta att åka i babyskydd. En orsak kan vara att bar­net inte kan se föräl­drarna när de ham­nar halvlig­gande i babysky­d­det. De visar sitt miss­nöje genom att göra sit­tups och genom skrik och oro. Ibland kan man komma runt detta gen­om att tydligt visa var man är, visa sig ofta och prata med barnet.


Bas eller inte bas till babyskyddet?
Basen gör inte babysky­d­det säkrare men det blir däre­mot bety­dligt enklare att använda. Basen ger tre uppen­bara förde­lar: 

1. Det blir mycket enklare att sätta i och ta ur babysky­d­det, praktiskt när barnet sover. Du klickar enkelt fast babysky­d­det istäl­let för att krångla med bil­bäl­ten. 
2. Du slip­per bil­bäl­tet över bar­net. När du läg­ger ned eller tar ur bar­net behöver du bara tänka på babysky­d­dets intern­bäl­ten. Utan bas kom­mer bilens bälte att korsa babysky­d­det på mit­ten.
3. Det är mindre risk för felmontering av babyskyddet i bilen.

Om man skall köpa och använda en barn­vagn med s.k. travel sys­tem där babysky­d­det klickas fast på vagnen så är bas klart att före­dra. Du klickar ur babyskyddet ur bilen och fast på vagnen och vice versa.

Måste stolen finnas i fordonslistan?
En del föräl­drar läser noga i de s.k. for­don­slis­tor som finns bipack­ade alla bil­barn­sto­lar. Det hän­der att bilar inte står med i lis­tan, eller att vissa platser verkar vara svartlis­tade. For­don­slis­torna är dock inte något som myn­digheten har granskat, och det finns ingen skyldighet för fab­rikan­ten att prova stolen i de lis­tade bilarna. Ibland fat­tas mycket van­liga bilmod­eller och det behöver inte alls betyda att stolen inte pas­sar denna mod­ell. Omvänt, och detta är mycket vik­tigt, så är det fak­tum att bilen är lis­tad i for­don­slis­tan inget löfte om att det ska gå att åka med barn i bil­stolen i den platsen.


Hjälp! Barnets huvud faller framåt så snart det sover! Vad gör jag?
Det van­li­gaste prob­lemet som vi möter är att män­niskor har köpt bil­sto­lar som vis­serli­gen går att installera i bilen men som anti­n­gen tar så mycket plats att man inte kan sitta i sätet fram­för, eller som får så tokig sittställ­ning att bar­net inte kan sova i stolen, alter­na­tivt inte får plats för benen. Stolen bör mon­teras med en sådan vinkel att bar­nets huvud naturligt ”faller” bakåt om bar­net som­nar och med till­räck­ligt benu­trymme. Ibland kan dock detta vara svårt att åstad­komma i bak­sätet om man vill kunna sitta fram. Kon­takta oss gärna för konkreta råd hur en viss stol sit­ter i din bil. Vi har prak­tisk erfaren­het att mon­tera bilstolar i fler­talet bilmodeller. 


När är det OK att vända barnet framåt?
Forsknin­gen visar ett tydligt svar: ha bar­net bakåtvänt så länge du kan. Fem år är en tum­regel, det väsentliga är att låta bar­net åka bakåtvänt så länge det går rent fysiskt. Ofta är det benu­trymme som tar slut först, och då kan vi föreslå att du provar att mon­tera stolen fram (om det inte finns aktiv airbag förstås) eller i mittplats­ bak. Bägge dessa platser kan ge ofta mera ben­plats för ett större barn.


Vad är ISOFIX?
ISOFIX är ett fäst­sys­tem för bil­barn­sto­lar som byg­ger på en inter­na­tionell stan­dard ISO 13216. I stäl­let för förankring med bilens bäl­ten hakar man fast stolen i bilens ISOFIX-fästen. Från årsmod­ell 2007 har näs­tan alla bilar ISOFIX fästen på två platser i bilen (många tidigare mod­eller har också ISOFIX). ISOFIX fungerar både för babyskydd som då fästs med en bas, bil­barn­sto­lar och bältessto­lar.

ISOFIX är inte säkrare än infäst­ning med bäl­ten men risken för fel­monter­ing är min­dre och ofta är mon­terin­gen enklare. På de flesta ISOFIX bil­barn­sto­larna klickar man fast stolen och slip­per under­förankrings­ban­den som går ned i gol­vet. Nack­de­len med ISOFIX för bil­barn­sto­lar är att de är max­i­malt god­kända för 18kg, med vissa undantag, men de flesta bäl­tade sto­larna går upp till 25 kg.


Jag har ISOFIX i bilen. Är det vikigt att använda ISOFIX stolar?
Kanske, och du bör värdera dessa sto­lar i din bil. Tanken med ISOFIX är att göra det enklare att mon­tera bil­barn­sto­lar rätt, och utifrån den synen är det bät­tre med ISOFIX sto­lar. De är inte så utsatta för ”fel­bruk”, d v s att man inte mon­terat sto­larna rätt.


Hur kommer det sig att alla Engelska, Franska och övriga Europeiska barn kan sitta framåtvänt?
I fler­talet län­der åker barn bakåtvända i babyskydd för att sedan vän­das framåt redan runt ett års ålder. I dia­gram­met nedan från NTF kan du tydligt se vad detta innebär. Det visar antalet skadade och dödade per 100000 barn i Sverige jäm­fört med Storbri­tan­nien. Skill­naden i skade­frekvens mel­lan bakåt– och framåtvänt åkande syns tydligt.

Första året är skill­naden mar­gin­ell efter­som barn i båda län­derna åker i bakåtvända babyskydd. Efter ett år bör­jar skill­naden synas tydligt. Dubbelt så många barn skadas eller dödas i trafiken i Storbri­tan­nien där man använ­der framåtvända bil­barn­sto­lar. Samma skill­nad uppvisas i alla län­der med framåtvänt åkande. Bakåtvänt åkande är bety­dligt säkrare.


Varför använder man då inte bakåtvända stolar i alla länder?
Huvud­skälet som brukar anföras är att bakåtvända sto­lar måste mon­teras rätt för att fungera och är ”böki­gare” att använda. Framåtvända sto­lar är lättare att mon­tera och använda. I Sverige klarar vi detta genom en lång tra­di­tion och mycket och bra infor­ma­tion från myn­digheter och butiker. I andra län­der är det svårt att åstad­komma samma ”folk­bild­ning­spro­gram” om hur bil­barn­sto­lar skall mon­teras. Resone­manget verkar gå unge­fär ”det är bät­tre med en framåtvänd stol än ingen alls”.

Detta bör­jar dock ändras och bakåtvända sto­lar blir van­li­gare och van­li­gare även på kon­ti­nen­ten och i USA. I USA säger nu myn­digheterna att man måste sitta bakåtvänt i två år. I Europa kom­mer snart EU regler som för­b­juder framåtvänt för de min­sta bar­nen. Så saker och ting bör­jar hända även på andra håll.

Vill ni har mer information är ni alltid välkomna att kontakta våra butiker.